INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Správce údajů

Soukromá mateřská škola OPUS, o.p.s., ˇˇZabovřeská 1227 Praha 5 Zbraslav, Ičo:25637941, tel.:602578702, www.skolkaopus.cz, email:ms.opus@seznam.cz.

 

Odpovědnost správce

V rámci svých činností jsme jako správce MŠ OPUS odpovědni za veškeré zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy v MŠ.

Dále zpracováváme Vaše žádosti (např. oprava, výmaz, informace o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč je

s Vašimi osobními údaji nakládáno.

 

Vaše práva

V případě, že Vaše osobní údaje používáme (zpracováváme je jako zprávce) v rámci některé agendy v MŠ OPUS, pak máte právo dle Obecného nařízení EU.

     a) Dotázat se, zda a jakým způsobem se zpracovávají. Zjevně bezdůvodný či nepřiměřený dotaz může být zamítnut.

     b) Požadovat opravu v případě nepřesností či změny, výmaz či omezení osobních údajů.

     c) V případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, a nebo

kvůli našemu oprávněnému zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku.

     d) Požadovat o zpracování údajů informace (účel zpracování), které se vztahují k jednotlivým agendám.

     e) Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na udělení souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte osobně na adrese uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu, či zaslání emailem.

     f) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat, poskytnout kontakt a prokázat totožnost.

 

Zpracování osobních údajů a jejich účel

Zpracováváme takové údaje o dětech a jejich zákonných zástupcích, které jsou nezbytné pro výkon činností, které na základě příslušných právních předpisů, školského zákona, zákona o předškolním vzdělávání musíme jako MŠ vykonávat. Těmito údaji jsou zejména jméno a přijmení, rodné číslo, státní občanství, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště dítěte, údaje o průběhu, tvorbě a výsledcích předškolního vzdělávání, jméno a přijímení zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště, kontakt. S těmito údaji pracují povolaní zaměstnanci v MŠ, údaje ze školní matriky předáváme Ministerstvu školství, dále v případech, kdy to pro nás vyžaduje zákon (pro potřeby státních institucí - soud, odbor sociální péče a pod) MŠ podává osobní údaje dětí dané spádové MŠ v rámci zákonné ohlašovací povinnosti předškolního vzdělávání.

Na základě smluv zpracováváme údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích. Zejména identifikační údaje, jmenné a kontaktní údaje, bankovní spojení, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, údaje o platech a odměnách, apod. S těmito údaji pracují povolaní zaměstnanci, účetní, případně jsou na žádost nebo ze zákonného plnění poskytnuty ČSSZ, zdravotním pojišťovnám, ÚP, finanční správě.

V rámci plnění úkolů a cílů ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších školních evidencích, pro informování rodičů o školních událostech, školním stravování apod. V kombinaci se smlouvami zpracováváme údaje určené k zajištění škol v přírodě, pobyty v zahraničí a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší MŠ, popř. údaje předáváme cestovní kanceláři, ubytovacímu zařízení apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k danému účlu zpracování, případně na základě povinnosti stanovené zákonem o archivnictví a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států EU.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.