Ceník

Služba péče o dítě (školné)

Děti, které již dovršily věku 3 let

4. 600 Kč/měsíc

Služba péče o dítě (školné)

Děti, které ještě nedovršily věku 3 let

5. 600 Kč/měsíc

Stravné

60 Kč/den

Poznámka:
V měsíci, ve kterém dítě dovrší věku 3let, se výše školného snižuje na částku 4.600,-/měsíc

Platnost od 1. 2. 2023

Úhrada školného

  • Úhrada za SLUŽBU PÉČE O DÍTĚ je splatná k 15. dni kalendářního měsíce, pro který je služba poskytována.
  • Platba bude uskutečněna bankovním převodem na účet č. 233979280/0600 vedeného u MONETA Money bank, a.s.
  • Variabilním symbolem je evidenční číslo přidělené dítěti.

Úhrada stravného

  • Úhrada za STRAVNÉ na každý měsíc bude vyúčtována dle počtu dnů, po které byla poskytována služba péče o dítě
  • Úhrada za stravné je splatná k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je účtována
  • Platba bude uskutečněna bankovním převodem na účet č. 233979280/0600 vedeného u MONETA Money bank, a.s.
  • Variabilním symbolem je evidenční číslo přidělené dítěti.